Wzór pozwu o wypłatę odprawy

 

 

Miejscowość, dnia.................. r.

 

 

Sąd Rejonowy

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w ................

ul.....................

......................

 

Powód: ........................

zam..........................

...............................

 

Pozwany:.............................

z siedzibą w...........................

..................................

 

Wartość przedmiotu sporu.......................

 

Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej

 

Wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odprawy pieniężnej w wysokości................... ...-krotnego wynagrodzenia tj. w kwocie ........................ wraz z ustawowymi odsetkami;

2. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;

3. Zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych;

4. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

 

Uzasadnienie

 

Powód jest zatrudniony u pozwanego od dnia .............................. na stanowisku ...................... , za umówionym wynagrodzeniem ............................ miesięcznie.

Dowód: Umowa o pracę z dnia .......................... ,

 

W dniu ................... pozwany wypowiedział powodowi umowę o pracę. Uzasadniając tę decyzję pozwany tłumaczył się przyczynami ekonomicznymi. Powód został zwolniony w ramach prowadzonej w zakładzie pracy redukcji zatrudnienia i na mocy przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nabył prawo do odprawy pieniężnej w wysokości .................... -krotnego wynagrodzenia tj. w kwocie ...........................

Dowód: wypowiedzenie umowy o pracę z dnia ........................

Pismo do związków zawodowych z dnia ................ dotyczące konsultacji

i zamierzonych zwolnień w ramach zwolnień grupowych

 

Od ............... powód wielokrotnie rozmawiał z pozwanym domagając się wypłaty należnej odprawy pieniężnej. W dniu ......................... powód zwrócił się do pozwanego o wypłatę odprawy w terminie do dnia............................... pod rygorem wniesienia sprawy do sądu pracy.

Dowód: pismo z dnia .........................

 

Do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił odprawy pieniężnej, ani w żaden sposób nie odpowiedział na pismo. W związku z powyższym powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

 

____________________

/ podpis powoda /

 

Załączniki:

- odpis pozwu dla strony pozwanej

- umowa o pracę z dnia .......................

- wypowiedzenie umowy o pracę z dnia ....................

- konsultacja ze związkami zawodowymi z dnia ....................

- pismo wzywające do zapłaty z dnia ..........................